G-SHOCK 35 NĂM TẠI THƯỢNG HẢI G-SHOCK 35 NĂM TẠI THƯỢNG HẢI